skarmavbild-2016-05-17-kl-130758-copy1

Mål och strategi

Ekonomiska mål

Söderbergföretagens långsiktiga ekonomiska mål är att nå en lönsamhet på 18 procent, d.v.s. EBITA (resultat före goodwillavskrivningar) i förhållande till operativt kapital (eget kapital plus nettolåneskuld). Målet ska nås genom bra försäljning, rätt prissättning, effektiv produktion, rätt lagerhållning och effektiv cash management.

Marknadsmål

Dotterbolagen ska ha en marknadsledande position som 1:a eller 2:a inom sina respektive nischer.

Strategi

Vår strategi för att nå målen bygger på sex hörnstenar:

  1. Koncernens företagskultur och synen på lönsamhet är central för verksamheten i dotterbolagen.
  2. Dotterbolagen styrs mot tydliga och konkreta mål som bygger på historisk prestation samt överenskomna tillväxt- och lönsamhetsambitioner.
  3. Metodiskt arbete med att förbättra lönsamheten hos de enheter inom koncernen som underpresterar.
  4. Fokus på tillväxt, organisk och tilläggsförvärv, i de bolag som klarar det uppställda lönsamhetskravet.
  5. Kontinuerlig utveckling av dotterbolagens affärsidéer för att finna nya affärsmöjligheter.
  6. Hitta och genomföra förvärv av bolag enligt interna kriterier.